Erasmus+ KA204 - Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum Projesi

Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan, ortak olarak yer aldığımız “Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum” isimli KA204 projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Proje 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 24 ay süreyle uygulanacaktır. Proje detayları aşağıdaki gibidir. 

***

***

Program: Erasmus +

Ana Eylem: İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Eylem: Stratejik Ortaklıklar

Projenin temel amacı: İnovasyon

Başlangıç Tarihi: 01-12-2020

Bitiş Tarihi: 30-11-2022

Süre: 24 ay

Proje Adı: Sporla Sağlık, Dayanışma ve Sosyal Uyum (Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport)

Ortaklar: Türkiye (koordinatör ve 2 yerel ortak), İspanya, Yunanistan, Romanya, Polonya

****

Spor fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmenin en temel bir yollarından biridir. Fiziksel hareketsizliğin yılda yaklaşık 600.000 ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Sporun kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve psikolojik bozuklukların ortaya çıkma riskini azalttığı bilinmektedir. Spor ve fiziksel aktivite, Korona gibi şu anda tüm dünyayı etkisi altında almış, halk sağlığına küresel boyutta zorluk oluşturan salgın hastalıklara karşı koymanın anahtarlarından biridir. Fiziksel aktivite sadece halk sağlığını ilgilendiren bir olgu değildir; aynı zamanda halkın refahına ve gelecek nesillere yapılan yatırımdır.

Ülkelerin fiziksel hareketsizlik eğilimini tersine çevirmesi ve bireylerin ve toplumların fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirerek sağlıklarını koruyup geliştirecek koşullar yaratması, özellikle Korona virüsü karantinası nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz zamanlarda olduğu gibi, bir öncelik haline gelmektedir. Sorunun büyüklüğü, yeni bir anlayış ve çoğulcu yaklaşımlar geliştirmeyi gerektirmektedir.

Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatındaki sürekli değişimler, günümüz yaşam koşullarının gerektirdiği bilgi ve becerilerin sürekli yenilenmesini gerektirmektedir. Bu Proje ile yerel ve uluslararası faaliyetler vasıtası ile, sporun ve fiziksel aktivitenin birey ve toplum hayatının bir parçası haline gelmesine katkı sağlayacak eğitim uygulamaları ortaya çıkartılacaktır. Proje ile kullanıcılara bilgisayar ve internet olanakları kullanılarak açık öğrenme fırsatları sunulacaktır. Projede yapılacak çalışmalar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilecektir:

Proje Çıktıları:

1- Fotoğraf yarışması - Sağlıklı mıyız?

2- Seminerler

- Sporla sağlıklı yaşam

- Zihinsel ve psikolojik sağlık için spor

- Günlük hayatta aktif ve pasif spor

3- Çevrimiçi eğitim modülleri;

- Sporla Sağlıklı Yaşam

- Sağlıklı beslenme ve spor

- Zihinsel ve psikolojik sağlık için spor

- Sporla bağışıklık sistemini güçlendirmek

- Sosyalleşme ve spor,

- Günlük hayatta aktif ve pasif spor,

- Evde spor

- İş yerinde spor

4- Saha Araştırması ve Akademik Makale- "Sağlıklı Yaşam Algısı ve Spor"

***

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action: Strategic Partnerships

Main objective of the Project: Innovation

Start Date:  01-12-2020

End Date: 30-11-2022

Duration: 24 months

Partners: Turkey (coordinator and 2 local partners), Spain, Greece, Romania, Poland

Project Name: Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport

***

Physical activity is a fundamental means of improving physical and mental health. Physical inactivity is estimated to account for nearly 600.000 deaths per year. Tackling this leading risk factor would reduce the risks of cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, some forms of cancer and psychological disorders. In addition, sport and physical activity is one of the keys to counteracting the epidemic diseases that is posing a new global challenge to public health which have been living one (Corona epidemic) in every part of our world. Physical activity is not just a public health issue; it also addresses the well-being of communities and investment in future generations. Countries need to reverse the trend towards inactivity and create conditions across Europe in which people can strengthen their health by making physical activity part of everyday life, especially these days during those we people have to stay homes because of Corona virus quarantine. The scale of the problem requires developing a new understanding and population-based approaches.

Constant changes in the economic, social and cultural life of the society necessitate constant renewal of the knowledge and skills required by today's living conditions. With this Project, local and international activities will be carried out. By the help of distance educational applications (modules), people who are from all walks of life will have equal and open learning opportunities based on ICT. With the activities, the following outcomes and outputs will be achieved. A series of onsite/online and relevant activities are planned including the following topics:

Project Outputs:

* Photography contest - Are we Healthy?

* Seminars

Healthy Life with sport

Sport for mental and psychological wellness

Active and passive sport in daily life,

* Online training modules;

Healthy Life with sport

Healthy diet and sport

Sport for mental and psychological wellness

Strengthening the immune system with sport

Socialization and sport,

Active and passive sport in daily life,

Sport at home

Sport at work

* Field Survey and Academic Artcile - "Healthy Life Perception and Sport "

* Control and practice groups.

© Copyright 2013 - EducaLife Eğitim, Bilişim, Proje, Danışmanlık Ltd. Şti.